15 Nov 2023
08:00 - 09:00
Frannz Salon

Opening ceremony

Opening ceremony